Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο

Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Πρωτοβουλίας 1821-2021 (εφεξής «Πρωτοβουλία»). Ο Διαδικτυακός τόπος της Πρωτοβουλίας είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.protovoulia21.gr (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») από τους χρήστες αυτού (εφεξής «ο Χρήστης»).

Η χρήση από τον επισκέπτη/Xρήστη (εφεξής «Xρήστης») των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου (website) www.protovoulia21.gr, δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του οποίου είναι η Πρωτοβουλία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό τόπο.

Συνεπώς, ο Xρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου. Ο χρήστης οφείλει και παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Xρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στον Διαδικτυακό Τόπο.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Πρωτοβουλίας και προστατεύεται από την Νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό Τόπο ανήκουν στην Πρωτοβουλία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Διαδικτυακό Τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στον Διαδικτυακό Τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

3. Άδεια Χρήσης

Η Πρωτοβουλία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού του Τόπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσής τους από τον Διαδικτυακό Τόπο και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κ.λπ., που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του Δικτυακού Τόπου) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, κατατεθειμένων σημάτων, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

4. Ενημερωτικά Δελτία

Από τον Διαδικτυακό Τόπο της Πρωτοβουλίας παρέχονται ενημερωτικά δελτία σε όσους χρήστες το επιθυμούν, και εφόσον προηγουμένως έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους και έχουν συμπληρώσει την σχετική φόρμα με ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία για τα οποία εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων (για π.χ. Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κ.λπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην Πρωτοβουλία. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Πρωτοβουλίας η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάθε ενδιαφερόμενου.

Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Πρωτοβουλίας θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακό Τόπου το ονοματεπώνυμό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Τα δεδομένα αυτά διατηρεί και επεξεργάζεται την Πρωτοβουλία με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών του, που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και την ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Τα δεδομένα που συλλέγονται, τηρούνται από την Πρωτοβουλία.

σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω έως ότου ο Χρήστης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@protovoulia21.gr ή επιλέγοντας «Διαγραφή/Unsubscribe» στο τέλος της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο.

5. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Eυθύνης

Η Πρωτοβουλία μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η Πρωτοβουλία δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Xρήστη από την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.) και χρηματική ικανοποίηση χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση η Πρωτοβουλία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Διαδικτυακού Τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό Τόπο της Πρωτοβουλίας, είτε για κάποιο άλλο Διαδικτυακού Τόπο ή εξυπηρετητή (server), μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Πρωτοβουλίας.

6. Σύνδεσμοι προς Διαδικτυακούς Τόπους (links)

Η Πρωτοβουλία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στις οποίες τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου, ενώ οι Διαδικτυακοί Τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους των Διαδικτυακών αυτών Τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων Διαδικτυακών Τόπων, ενώ η Πρωτοβουλία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

7. Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Η Πρωτοβουλία, μέσω του Διαδικτυακού του Τόπου, δίνει στους χρήστες την επιλογή όπου προβλέπεται, να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο, κατά την υποβολή αιτήσεων είτε κατά την επικοινωνία παντός είδους, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο

αυτό και να εμποδίζει τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Πρωτοβουλίας, τότε αυτό δικαιούται να το αφαιρέσει/να μην το δημοσιεύσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Πρωτοβουλίας να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στον Διαδικτυακό του Τόπο. Η Πρωτοβουλια έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον Διαδικτυακό του Τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Επίσης, η Πρωτοβουλία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

* Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει στον Διαδικτυακό Τόπο περιεχόμενο που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

* Απαλλάσσει τον Διαδικτυακό Τόπο και την Πρωτοβουλία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιοδήποτε άλλο χρέος προς οποιονδήποτε εξαιτίας της δημοσίευσης στον Διαδικτυακό Τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

* Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

* Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Πρωτοβουλία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει η Πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας το e-mail επικοινωνίας που υπάρχει στον Διαδικτυακό Τόπο.

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους και παραχωρούν παράλληλα στην Πρωτοβουλία το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

8. Λοιπές Διατάξεις

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η Πρωτοβουλία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.protovoulia21.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων που τον διέπουν. Η χρήση των υπηρεσιών του www.protovoylia21.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

H Πρωτοβουλία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Διαδικτυακού του Τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr