Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομίας
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Διοργανωτής: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομίας
Μελέτη για την εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιλεγμένους τομείς υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος

H κλιματική αλλαγή αποτελεί παράγοντα που μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα να αλλάξει τη λειτουργία σημαντικών παραγωγικών τομέων και ολόκληρων οικονομιών. Οι πολιτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής όπως και η ανάγκη για προσαρμογή στις νέες συνθήκες (ακραία καιρικά φαινόμενα, συχνές και απρόβλεπτες αλλαγές στο κλίμα, κλπ.) δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τη θωράκιση της οικονομίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά και ευκαιρίες για καινοτομία, επενδύσεις και κάθε είδους προσαρμογές.

Αν και η κλιματική αλλαγή αναμένεται να διαμορφώσει νέες συνθήκες λειτουργίας στην ελληνική οικονομία ευρύτερα, μια αποτελεσματική στρατηγική για τη θωράκισή της οικονομίας μεσο-μακροπρόθεσμα πρέπει να στοχεύσει στην αναγνώριση εκείνων των τομέων και κλάδων στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας σήμερα, αλλά και αυτών που μπορούν να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος. Η προστασία αυτών απέναντι στον κλιματικό κίνδυνο απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων σε διάφορα επίπεδα (αναγνώριση και ενσωμάτωση κλιματικού κινδύνου στα επιχειρηματικά σχέδια, οργάνωση και παρακολούθηση σχετικών δεικτών, σχεδιασμός ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, κλπ.).

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης έως το 2030 αποτυπώνοντας την ετοιμότητα ή τρωτότητα των κλάδων της ελληνικής οικονομίας καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο που υλοποιεί το ΙΟΒΕ περιλαμβάνει τη μελέτη ενδεικτικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οριζόντιων δραστηριοτήτων, που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή δράσεων μετασχηματισμού της πρόκλησης της κλιματικής κρίσης σε αναπτυξιακή ευκαιρία με σημαντικά οφέλη και για το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται η παρουσίαση έξι διαφορετικών εκθέσεων για τους διαφορετικούς τομές και δραστηριότητες (πρωτογενής τομέας, βιομηχανία, τουρισμός, νοικοκυριά, χρηματοπιστωτικός τομέας, επιχειρηματικότητα), καθώς και μια έβδομη έκθεση η οποία θα συνοψίζει τα κλαδικά/τομεακά ευρήματα και τις βασικές κατευθύνσεις των σχεδίων δράσης. Επιπλέον, θα σχεδιαστεί ειδικός ιστότοπος όπου θα αναρτώνται σχετικά νέα και αποτελέσματα του σχετικού ερευνητικού έργου. Το ΙΟΒΕ θα συνεργαστεί και με την εταιρεία Accenture, κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με διεθνείς συγκρίσεις στο ευρύτερο φάσμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δεδομένης της σημαντικής εμπειρίας της σε αυτά τα θέματα. Η εταιρεία Accenture θα συνεισφέρει στο έργο χωρίς χρέωση. Επιπλέον, το ΙΟΒΕ θα αξιοποιήσει υφιστάμενη συνεργασία με το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας (ΚΚΑΒ) της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, αποφυγή επικαλύψεων και έγκαιρη ανταλλαγή σχετικής πληροφόρησης.

Εικόνα: micheile henderson

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr