Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας & Παράδοσης

Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας & Παράδοσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης ιδρύθηκε το 2008 και το έργο του βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:  τη ναυτική εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της ναυτωσύνης και συντήρηση των ναυτικών παραδόσεων, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και πολιτιστικές δράσεις. Από ιδρύσεως του «Χιοκεντρικού» και «θαλασσοκεντρικού» αυτού Ιδρύματος, η καρδιά του χτυπά έντονα σε όλους τους τομείς των ενδιαφερόντων του, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ναυτική εκπαίδευση, την φιλανθρωπία και τον πολιτισμό, συνεχίζοντας καθημερινά και αδιάκοπα το έργο του για την επιμόρφωση και βελτίωση της ευημερίας των ναυτικών. Η έρευνα και προαγωγή θεμάτων ναυτιλίας, η προστασία και διατήρηση αμόλυντου του θαλασσίου περιβάλλοντος και η ναυτική κληρονομία και παράδοση αποτελούν αντικείμενα ιδιαιτέρως φροντίδας του Ιδρύματος,  το οποίο αποδίδει εξέχουσα σημασία στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που καλλιεργούν και προάγουν τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, του ήθους και της ακεραιότητας του χαρακτήρος. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στην ενθάρρυνση και προαγωγή πάσης μορφής εθελοντισμού.

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr