Ενεργώ για τον πλανήτη – εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Διοργανωτής: Ίδρυμα Λαμπράκη
Ενεργώ για τον πλανήτη – εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενεργώ για τον πλανήτη» του Ιδρύματος Λαμπράκη οι μαθητές/τριες θα εστιάσουν σε θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προσεγγίζοντάς τα ως ενεργοί πολίτες και μέσα από την οπτική των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας και αναπτύσσοντας πρακτικές της «επιστήμης των πολιτών». Στόχος είναι να ερευνήσουν και να ενημερωθούν αναλυτικότερα για την κλιματική αλλαγή, για τις συνέπειές της σε παγκόσμιο, σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και φυσικά για τις αιτίες της και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε για την ανατροπή της ραγδαία εξελισσόμενης κατάστασης. Θα καταγράψουν τις διεθνείς (ΟΗΕ), ευρωπαϊκές (ΕΕ) και εθνικές πολιτικές δεσμεύσεις (νομοθεσία Μαΐου 2022 κ.ά.) και οδηγίες σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα προτείνουν λύσεις ξεκινώντας από τη δική τους καθημερινότητα στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα κ.λπ. Θα κάνουν συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις και θα δημιουργήσουν σχέδια δράσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ειδικών επιστημόνων και κοινωνικών εταίρων που μπορούν να τους βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας συνεργασίες μαζί τους. Στη συνέχεια θα καλούν ομάδες-στόχου (π.χ. συμμαθητές, νέους/νέες του νομού, οικογένειες, επιχειρήσεις, την κοινή γνώμη, τοπικές αρχές, την κυβέρνηση) σε δράση. Το σχέδιο τους θα περιλαμβάνει ξεκάθαρους στόχους, βηματισμούς, και πρόβλεψη για την μέτρηση αντικτύπου της πρωτοβουλίας τους, με την ολοκλήρωση της οποίας θα κάνουν αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι μαθητοκεντρική και βιωματική (βασίζεται στην προσέγγιση learning by doing και στην ανακαλυπτική μάθηση) και προάγει την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών, την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα, την αναλυτική και τη συνθετική τους ικανότητα, τις ερευνητικές τους δεξιότητες, τη δημιουργικότητά τους, την επιχειρηματική τους σκέψη, την ικανότητά τους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους, δεξιότητες στοχοθεσίας, προσήλωσης στο στόχο και αναστοχασμού, ικανότητες συνηγορίας και δημιουργίας θετικού αντίκτυπου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση για ένα σχολικό έτος σε 30 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί με βάση τα αποτελέσματα από την αξιολόγησή του.

Εικόνα: Kelly Sikkema

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr