Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
WWF Ελλάς Διοργανωτής: WWF Ελλάς
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διοργανωτές WWF Ελλάς

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών της Α ́/βάθμιας και Β ́/βάθμιας εκπαίδευσης για να κατανοήσουν τις δύσκολες έννοιες που αφορούν το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών και της πρόληψής τους, και να αναγνωρίσουν το δικό τους ρόλο ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (animated videos) και την συνοδή εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Διοργανωτές WWF Ελλάς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr