Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στα μνημεία της Δήλου
Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στα μνημεία της Δήλου

Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, με τη θερμή υποστήριξη της Πρωτοβουλίας ’21 και σε συνεργασία με ερευνητές από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) και αρχαιολόγους υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στα μνημεία της Δήλου.

H Δήλος αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο πολιτιστικής όσο και φυσικής κληρονομιάς, καθώς τα ανθρώπινα δημιουργήματα στο νησί είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό τους περιβάλλον. Επομένως, η περιοχή αυτή εκτίθεται σε συνδυαστικούς κινδύνους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επίδραση των κλιματικών και λοιπών γεωφυσικών φαινομένων στα ίδια τα μνημεία
αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της Δήλου και των Κυκλάδων εν γένει. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, η Δήλος βρίσκεται 14η στον κατάλογο από τα συνολικά 244 μνημεία της UNESCO στη Μεσόγειο που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, τους σεισμούς και άλλα ακραία φαινόμενα.

Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέλαβε τον συντονισμό της συγκεκριμένης δράσης για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δήλο.

Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 μήνες, στους οποίους θα εγκατασταθούν ατμοσφαιρικά, ωκεανογραφικά και σεισμολογικά όργανα που θα είναι συνδεδεμένα με υπέρ-υπολογιστικές δομές στην Ακαδημία Αθηνών, στις οποίες είναι εγκαταστημένα ή θα εγκατασταθούν αριθμητικά μοντέλα. Το έργο συμπεριλαμβάνει την ανάλυση της τοπικής κλιματολογίας, τον προσδιορισμό δεικτών τρωτότητας και κινδύνου καθώς και την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης και λύσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, θα οργανωθούν οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης καθώς και συναντήσεις εργασίας μαζί με ενημερωτικές ημερίδες όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Δήλο. Η επιτυχής εκπόνηση των δράσεων στο συγκεκριμένο πιλοτικό έργο για τη Δήλο θα αποτελέσει σημαντικό
παράδειγμα για την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων από την Ακαδημία Αθηνών και για άλλα μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Επίσης, θα αποτελέσει δείγμα γραφής σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να ακολουθήσουν τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και άλλα κράτη τα οποία συμμετέχουν και αυτά στις εμβληματικές δράσεις του ΟΗΕ, εστιασμένες στη Μεσόγειο.

Τέλος, τονίζεται ότι το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στα μνημεία της Δήλου τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και την παρακολούθηση της εξέλιξης της τρωτότητας και των κινδύνων που απειλούν την περιοχή αυτή στις προσεχείς 7 δεκαετίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr